SKA 86 HARI MERDEKA (17 Agustus 1945) | Reggae SKA Version